Zanzík klub plný výhod!

 

V současné době žádný klub nefunguje a není tedy potřeba se registrovat. OD roku 2020 pro Vás chystáme novou a zajímavou formu bonusů za Vaše návštěvy

 

 

Pohlaví

Máte dotaz?

Pište na info@zanzik.cz

 

PRAVIDLA ZANZÍK KLUBU
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Zanzík klub (dále jako „Zanzík klub “ nebo „klub“) je věrnostní program pro zákazníky společnosti Zanzík s.r.o., Nekmíř 82, 331 52 Dolní Bělá, IČ: 07407157 (dále jako „společnost Zanzík“). Tento program je zaměřen na poskytování výhod pro zákazníky společnosti Zanzík. Zákazníci se stávají členy klubu na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svou registrací do Zanzík klubu.

II. VZNIK ČLENSTVÍ V ZANZÍK KLUBU
Členem Zanzík klubu se může stát fyzická osoba starší 18 let s korespondenční adresou v České republice, která splňuje další dále stanovené podmínky pro členství v Zanzík klubu a provede řádnou registraci do Zanzík klubu. Členem klubu se nemůže stát právnická osoba. Členství je bezplatné. Registrací do Zanzík klubu osoba vyslovuje svůj souhlas s Pravidly Zanzík klubu. 

Registrace do Zanzík klubu se provádí:

on-line prostřednictvím www.zanzik.cz
Člen Zanzík klubu je povinen své údaje aktualizovat bez zbytečného odkladu po jejich změně. Člen Zanzík klubu je povinen při registraci do Zanzík klubu a při aktualizaci údajů uvádět pravdivé údaje.
Členství v Zanzík klubu je nepřevoditelné.

III. ČERPÁNÍ VÝHOD ZANZÍK KLUBU
Členové Zanzík klubu jsou odměňováni podle výše bodů, nasbíraných u společnosti Zanzík zejména za realizované nákupy. Podrobnosti ohledně přidělování bodů a poukázek, úrovní členství v ZANZÍK klubu a další podmínky týkající se poskytování výhod členům klubu jsou uvedeny vždy aktuálně na http://zanzik.cz/zanzik-klub/ Uvedené podmínky jsou součástí Pravidel ZANZÍK klubu. Společnost ZANZÍK si vyhrazuje právo tyto podmínky aktualizovat či jinak měnit. 
Slevové poukázky na nákup u společnosti ZANZÍK lze využít pouze u společnosti ZANZÍK . Poukázky nelze vyměnit za peníze. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí nemusí být slevová poukázka akceptována.

Důvody neuznání (neakceptace) slevové poukázky jsou zejména tyto:

došlo ke zneužití poukázky či výhod členství v klubu,
zaniklo členství v ZANZÍK klubu.

IV. ZÁNIK ČLENSTVÍ V ZANZÍK KLUBU
Členství v ZANZÍK klubu zaniká z těchto důvodů:

člen klubu vědomě uvedl nesprávné údaje při registraci nebo při změně údajů,
člen klubu zneužil výhod, které mu klub poskytuje nebo se dopustil jiného jednání v rozporu s Pravidly ZANZÍK  klubu,
na žádost člena klubu,
člen klubu odvolá souhlas se zpracováním svých osobních údajů,
člen klubu nerealizoval během dvou let žádný nákup na svůj účet a z tohoto důvodu společnost ZANZÍK rozhodne o zániku členství,
z jiných důvodů vyplývajících z obecně závazných předpisů (zejména smrtí člena klubu).
Při zániku členství zaniká také nárok na poskytnutí jakýchkoliv dosud neposkytnutých výhod či odměn v souvislosti s členstvím v ZANZÍK klubu.

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

Zájemce o členství v ZANZÍK klubu svým podpisem na přihlášce nebo jinou formou registrace do ZANZÍK klubu uděluje souhlas se zařazením všech jeho osobních údajů uvedených v přihlášce nebo v rámci registrace (zejména v rozsahu pohlaví, jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt), jakož i dalších osobních údajů případně získaných v souvislosti s členstvím v ZANZÍK klubu (dále jen „osobní údaje“) do databáze správce (dále také jako „správce“), tj. společnosti Zanzík s.r.o., Nekmíř 82, 331 52 Dolní Bělá, IČ: 07407157, a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím správcem pověřených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam je uveden v rámci dokumentu „Ochrana osobních údajů“, dostupném na www.zanzik.cz.

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem realizace účasti v ZANZÍK klubu, s tím, že v rámci ZANZÍK klubu jsou mimo jiné poskytovány výhody a zasílána obchodní sdělení.

Souhlas se poskytuje na dobu trvání členství v ZANZÍK klubu. Souhlas lze kdykoliv odvolat – vzhledem k tomu, že bez možnosti zpracování osobních údajů nelze realizovat členství v ZANZÍK klubu, odvoláním souhlasu členství v ZANZÍK klubu zaniká.

Další podmínky zpracování osobních údajů včetně práv a povinností subjektu údajů jsou uvedeny v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“, přičemž subjekt údajů prohlašuje, že byl s tímto dokumentem seznámen.

Subjekt údajů dále prohlašuje, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Společnost ZANZÍK je oprávněna pro reklamní a marketingové účely pořídit a zveřejnit či jinak užít obrazové a zvukové záznamy výherců soutěží pořádaných v rámci ZANZÍK klubu, jakož i jejich jméno, příjmení a obec, a to bez finančních náhrad. Souhlas s uvedeným postupem člen klubu uděluje registrací do ZANZÍK klubu. 
Veškeré odměny v rámci ZANZÍK klubu nejsou právně vymahatelné. Společnost ZANZÍK si vyhrazuje právo změnit či upravit Pravidla ZANZÍK klubu. Členové klubu budou o těchto změnách informováni v kavárně a na www.zanzik.cz, případně jiným vhodným způsobem. Společnost ZANZÍK připravila věrnostní program ZANZÍK klub s dlouhodobým záměrem, přesto si vyhrazuje právo v odůvodněném případě ukončit činnost ZANZÍK klubu. 
Tato Pravidla ZANZÍK klubu vydala společnost ZANZÍK jako závazný předpis pro provozování ZANZÍK klubu v České republice.

Tato Pravidla ZANZÍK klubu jsou platná od 7.12. 2018.

Připojte se k:

0
členům Zanzík klubu